HUSK OG GØRE RENT EFTER DIN HUND

 – HUNDEN KAN JO IKKE SELV GØRE DET!

 

Der indløber en hel del klager over, at der er mange hundeejere der IKKE samler hundens efterladenskaber op….

Hjælp os alle med, at holde området rent!

 

Pas på: 

Det kan koste dig 2.000 kroner, hvis du ikke har din hund i snor

Hundeloven § 3

I byer og områder med bymæssig bebyggelse er det forbudt at lade hunde færdes på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, uden at de enten føres i bånd eller er i følge med en person, som har fuldt herredømme over dem. En hund anses ikke for at være under ledsagelse, fordi den er under tilsyn fra besidderens bolig eller forretningslokale. Føres en hund i bånd, skal dette være så kort, at hunden holdes tæt ind til ledsageren. Hvis hunde færdes løse på de i 1. pkt. nævnte steder uden at være i følge med en person, der har fuldt herredømme over dem, lader politiet dem optage og underretter besidderen eller en til vedkommendes husstand hørende voksen person.

 • Stk. 2. Uden for byer og områder med bymæssig bebyggelse påhviler det besidderen af en hund at drage omsorg for, at den ikke strejfer om.
 • Stk. 3. Det er forbudt at lade en hund færdes på private arealer, som besidderen af hunden ikke har brugsret til. Grundejeren eller den, der har brugsret til det private areal, kan på forsvarlig måde optage eller fjerne hunden fra grunden. Vedkommende skal ikke betale erstatning, hvis hunden herved kommer til skade eller omkommer. Nedskydning eller anden fremgangsmåde, der sigter på at slå hunden ihjel, må kun anvendes af grundejeren eller den, der har brugsret til et privat areal, hvis hunden angriber andre husdyr eller frembyder nærliggende fare for person eller ejendom.
 • Stk. 4. Har grundejeren eller den, der har brugsret til det private areal, optaget hunden, og kendes hundens besidder, skal den, der har optaget hunden, snarest muligt og senest 24 timer efter at optagelsen har fundet sted, underrette hundens besidder eller en til vedkommendes husstand hørende voksen person. Grundejeren eller den, der har brugsret til det private areal, og som har optaget hunden, er pligtig til at fodre og passe den optagne hund forsvarligt. Såfremt det ikke er muligt at optage hunden, eller hvis hundens besidder ikke kendes eller ikke afhenter hunden, rettes der henvendelse til politiet, som lader hunden optage og så vidt muligt underretter besidderen.
 • Stk. 5. Er en hund, der er optaget efter stk. 1 eller 3, ikke mærket og registreret, og kendes hundens besidder ikke, fremlyses den. Det gælder dog ikke, såfremt hunden bærer skilt som nævnt i § 1, stk. 1.
 • Stk. 6. Hvis besidderen ikke, inden 3 dage efter at underretning eller fremlysning efter stk. 1, 4 og 5 har fundet sted, indløser hunden ved at betale de udgifter, som optagelsen har medført, kan politiet afhænde hunden eller lade den aflive. Et eventuelt overskud ved afhændelsen tilfalder ejeren, hvis denne melder sig inden 3 måneder og godtgør sin ret, og ellers statskassen.
 • Stk. 7. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om afhændelse af optagne hunde.

 

Græsklipning i området

Haderslev Kommune oplyser:

Der vil blive slået græs i området – de store arealer:

Uge 19

Uge 27

Uge 35

Uge 41

 

Slåningen i efteråret vil som anført, normalt foregå i uge 41 – men der reguleres efter behov, således at det kan variere i ugerne f.eks. t.o.m. 42-43-44.

Kære hundelufter

Du er velkommen i området med din hund, men tag venligst en pose med til hundens efterladenskaber.

HUSK HUNDE SKAL FØRES I SNOR.

Efter hundelovens §3 stk.1, 1,-4 pkt. er det forbudt i byer og områder med bymæssig bebyggelse at lade hunde færdes på gade veje eller stier m.v. der er åbne for almindelig færdsel, uden at de føres i snor.

Hvad koster det at overtræde reglerne?

Med indførelsen af den nye hundelov d. 1. juli 2010 er størrelserne på bøderne for overtrædelse af hundeloven steget væsentligt, og de hunderelaterede bødestørrelser er nu som følger:

 • Hunden løber hjemmefra: 2000 kr.
 • Hunden mangler hundetegn: 1000 kr.
 • Hunden mangler ID mærkning og registrering i Dansk Hunderegister: 2000 kr.
 • Hunde mangler ansvarsforsikring: 3000 kr.
 • Hunden bider eller forvolder andre skader på mennesker eller dyr. Mindst 4000 kr.
 • Hundeejeren overtræder snorpligt og mundkurvspligt: 2000 kr.

Vi har desværre oplevet at løsgående hunde generer andre med hunde, og som har hunden i snor.