Vedtægter

Vedtægter : Grundejerforeningen for Billundområdet.

                                                   § 1.
Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen for Billundområdet.

Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune.
                                                   § 2.
Stk. 1. Foreningens formål er, at samle alle grundejere i det under
§ 1 nævnte område og på disses vegne, at optage forhandlinger med videre,
med de respektive myndigheder angående foreliggende og opståede spørgsmål
af fælles interesse.
                                                   § 3.
Stk. 1. Enhver grundejer indenfor området, har pligt til at være medlem af
foreningen i henhold til herom tinglyst deklaration.
Stk. 2. Medlemmerne er underkastet foreningens vedtægter, således som de
til enhver tid forefindes og vil være som følge af senere tilkommende
ændringer og tilføjelser efter en generalforsamlings lovlige vedtagelser.
Stk. 3. Et udtrædende medlem har efter udtrædelsestidspunktet intet krav
overfor foreningen.
                                                  § 4.
Stk. 1. Hver grundejer betaler årligt et kontingentbidrag, som fastsættes
på generalforsamlingen.
Stk. 2. Opkrævning af kontingentet foretages af bestyrelsen efter de
retningslinier som denne fastlægger.                                               
Ved for sent betaling af kontingentet opkræves der tillige påkrævegebyr.
Yderligere manglende indbetaling medfører retslig inkasso.
Stk. 3. Fastlæggelse af bidrag ud over det årlige kontingent, skal vedtages
på en generalforsamling med mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.
Vedtagelse kan kun finde sted, såfremt spørgsmålet er optaget på den
udsendte dagsorden.
                                                  § 5.
Stk. 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til enhver
tid hørende formue.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen
personlig hæftelse.
                                                  § 6.
Stk. 1. Foreningens regnskab er kalenderåret.
Stk. 2. Regnskabet, der føres af kassereren, opgøres under omhyggelig
hensynstagen til tilstedeværende værdier og forpligtigelser. Såfremt der
henstår uafskrevet underskud fra tidligere år, skal dette forlods dækkes
af overskuddet. Regnskabet skal altid vise foreningens sande økonomiske
stilling. Bestyrelsen er ansvarlig for regnskabets rigtige aflæggelse og
for at det i god tid afleveres til revision.
Stk. 3. Årsregnskabet udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen
til den ordinære generalforsamling.
                                                  § 7.
Stk. 1. Revision af regnskabet, foretages af 2 af generalforsamlingen valgte
revisorer, som vælges for 1 år af gangen.
Stk. 2. Revisionen skal nøje gennemgå regnskabsføringen, samt det færdige
regnskab og påse, at regnskabet er affattet i overensstemmelse med
vedtægternes § 6. Revisorerne er berettiget til at få forelagt alt ønsket
regnskabsmateriale. Revisionen foregår i samråd med kassereren.
Stk. 3. De valgte revisorer udfærdiger revisionsbemærkninger, kommentarer,
som forelægges bestyrelsen og generalforsamlingen.
                                                 § 8.
Stk. 1. Generalforsamlingen er, indenfor rammerne af lovgivningen og
retspraksis, foreningens øverste myndighed.
Generalforsamlingen, lovligt indvarslet, er altid beslutningsdygtig.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes snarest efter regnskabsårets
afslutning, i januar kvartal, og indkaldes med 3 ugers varsel skriftligt til
alle medlemmer, samt ved annoncering i lokalblade / aviser og på GFB hjemmeside.
Stk. 3. Sager, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal indgives
skriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen.
Stk. 4. Mødeberettiget er alle medlemmer med ægtefælle/samlever.
Hver fremmødt grundejer er stemmeberettiget med 1 stemme, uanset om man ejer
flere grunde i området. Valgbar er alle fremmødte medlemmer, og der kan kun
vælges 1 medlem til bestyrelsen, uanset man ejer flere grunde i området.
Såfremt et medlem er forhindret i at møde, kan vedkommende skriftligt give
tilsagn om valgmodtagelse.
Tilsagnet afleveres til formanden til godkendelse ved generalforsamlingens
begyndelse og videregives til dirigenten.
Stk. 5. Er et medlem forhindret i at møde, kan det lade sig repræsentere af
et af de fremmødte medlemmer ved en fuldmagt. Dog kan ingen have mere end
een fuldmagt. Fuldmagten afleveres ved generalforsamlingens begyndelse til
formanden til godkendelse og videregives til dirigenten.
Stk. 6. Den ordinære generalforsamling skal altid omfatte mindst følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning om foreningens virke i foregående regnskabsår.
4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskabsår.
5. Indkomne forslag.
6. Det kommende års budget og fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til § 10.
8. Valg af revisorer og suppleanter i henhold til § 10.
9. Eventuelt.
Stk. 7. Den valgte referent fører referat over generalforsamlingens forløb.
Samtlige beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal,
med mindre vedtægterne i øvrigt kræver kvalificeret flertal.
Afstemningerne ved personvalg foretages altid skriftligt, med mindre der kun
er foreslået det antal kandidater, der skal vælges. Samtlige øvrige afstemninger
på generalforsamlingen kan foretages med  håndsoprækning, med mindre der forlanges
skriftlig afstemning. Optælling af stemmer foretages af valgte stemmetællere med
tilsyn af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Ved afstemningerne betragtes blanke stemmesedler som ugyldige.
Under dagsordenens punkt 9, kan der ikke træffes beslutning.
Stk. 8. Generalforsamlingens referat underskrives af referenten og dirigenten.
                                                     § 9.
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, når -
• et flertal i bestyrelsen ønsker eller finder det nødvendigt.
• det er vedtaget på en generalforsamling med præciseret angivelse af årsag og emne.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst 30
grundejere skrifteligt og dokumenteret har indsendt et ønske herom til formanden,
med præciseret angivelse af årsag og emne.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes i
henhold til bestemmelsen for indkaldelse til ordinær generalforsamling,
§8 stk.2. og skal afholdes senest 5 uger efter begæringens modtagelse.
                                                   § 10.
Stk. 1. På den ordinære generalforsamling vælges / genvælges en bestyrelse på
5 medlemmer, som alle vælges for en periode på 2 år, med følgende sammensætning:
a. Formand og 1 bestyrelsesmedlem i lige år.
b. Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
Herudover vælges for 1 år.
c. 2 bestyrelsessuppleanter.
d. 2 revisorer.
e. 2 revisorsuppleanter.
Stk. 2. Genvalg til bestyrelsen er intet medlem pligtig at modtage, før der er
gået lige så lang tid, som vedkommende sidst har beklædt en tillidspost i foreningen.
Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens drift, herunder gældende love,
nærværende bestemmelser og generalforsamlingens beslutninger efterleves, og er
endvidere forpligtiget til at drage omsorg for, at der føres et ordentligt
og pålideligt regnskab.
Stk. 4. Bestyrelsen vælger selv næstformand og sekretær.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 6. Formanden sammenkalder bestyrelsen, leder dens forhandlinger og drager
omsorg for, at der føres referat over møderne og dens beslutninger.
Stk. 7. Formanden repræsenterer foreningen udadtil. I tilfælde af formandens fravær,
tegnes foreningen af næstformanden.
Stk. 8. Bestyrelsen er altid beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen
er til stede. Afstemninger afgøres ved relativt simpel flertal. I tilfælde af
stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Stk. 9. Flertallet af bestyrelsen kan forlange, at der afholdes bestyrelsesmøde i
løbet af 8 dage, efter at de har anmodet formanden herom.
Stk. 10. Generalforsamlingen tager bestemmelse om, hvorledes foreningens formue
skal anbringes og forvaltes.
Stk. 11. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt medlemmerne til at varetage fælles
interesse og opgaver.
                                                    § 11.
Stk. 1. Vedtægtsændringer skal ske på en generalforsamling, hvor forslaget er på
dagsordenen og 2/3 af foreningens medlemmer er til stede. Vedtagelsen skal ske
med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne som behandlet i. h. t. § 11 stk. 1, kan genfremsættes
på en ekstraordinær generalforsamling, med det punkt på dagsorden, hvor vedtagelsen
kan ske med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Indkaldelse sker i
henhold til bestemmelsen for indkaldelse til ordinær  generalforsamling,
§ 8 stk. 2.
                                                   § 12.
Stk. 1. Foreningen kan opløses, hvis de af kommunen tinglyste servitutter blive
aflyst og en opløsning herefter besluttes af medlemmerne på 2 af hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum, således at 2/3 af de
på hver generalforsamlinger afgivne, gyldige stemmer afgives for opløsning.
Stk. 2. Til generalforsamlingerne om foreningens opløsning, skal der sendes
skriftlig indkaldelse i anbefalet brev til alle foreningens medlemmer.
Stk. 3. Den generalforsamling, der endelig vedtager foreningens opløsning, vælger
tillige 1 eller flere likvidatorer til snarest at realisere foreningens aktiver og
afvikle alle dens forpligtigelser.
Stk. 4. Fremkommer der herved et overskud, fordeles dette ligeligt pr. grund blandt
medlemmerne.
Ovennævnte vedtægtsændringer er besluttet og vedtaget på ekstraordinær
generalforsamling.Tirsdag 19.3.2013. Detlef Gjelstrup.