§ 1.

Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen for Billundområdet.

Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune.

§ 2.

Stk. 1. Foreningens formål er, at samle alle grundejere i det under § 1 nævnte område og på disses vegne, at optage forhandlinger med videre, med de respektive myndigheder angående foreliggende og opståede spørgsmål af fælles interesse.

§ 3.

Stk. 1. Enhver grundejer indenfor området, har pligt til at være medlem af foreningen i henhold til herom tinglyst deklaration.

Stk. 2. Medlemmerne er underkastet foreningens vedtægter, således som de til enhver tid forefindes og vil være som følge af senere tilkommende ændringer og tilføjelser efter en generalforsamlings lovlige vedtagelser.

Stk. 3. Et udtrædende medlem har efter udtrædelsestidspunktet intet krav overfor foreningen.

§ 4.

Stk. 1. Hver matrikel betaler årligt et kontingentbidrag, som fastsættes på generalforsamlingen. Betalingen skal være sket senest 5 maj kl.12.00 hvert år, ellers træder stk.2 i kraft.

Stk. 2. Opkrævning af kontingentet foretages af bestyrelsen efter de retningslinjer som denne fastlægger. Ved for sent betaling af kontingentet opkræves der tillige påkrævegebyr. Yderligere manglende indbetaling medfører retslig inkasso.

Stk. 3. Fastlæggelse af bidrag ud over det årlige kontingent, skal vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.

Vedtagelse kan kun finde sted, såfremt spørgsmålet er optaget på den udsendte dagsorden.

§ 5.

Stk. 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til enhver tid hørende formue.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 6.

Stk. 1. Foreningens regnskab er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet, der føres af kassereren, opgøres under omhyggelig hensynstagen til tilstedeværende værdier og forpligtigelser. Såfremt der henstår uafskrevet underskud fra tidligere år, skal dette forlods dækkes af overskuddet. Regnskabet skal altid vise foreningens sande økonomiske stilling. Bestyrelsen er ansvarlig for regnskabets rigtige aflæggelse og for at det i god tid afleveres til revision.

Stk. 3. Årsregnskabet udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 7.

Stk. 1. Revision af regnskabet, foretages af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer, som vælges for 1 år af gangen.

Stk. 2. Revisionen skal nøje gennemgå regnskabsføringen, samt det færdige regnskab og påse, at regnskabet er affattet i overensstemmelse med vedtægternes § 6. Revisorerne er berettiget til at få forelagt alt ønsket regnskabsmateriale. Revisionen foregår i samråd med kassereren.

Stk. 3. De valgte revisorer udfærdiger revisionsbemærkninger, kommentarer, som forelægges bestyrelsen og generalforsamlingen.

§ 8.

Stk. 1. Generalforsamlingen er, indenfor rammerne af lovgivningen og retspraksis, foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen, lovligt indvarslet, er altid beslutningsdygtig.

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes snarest efter regnskabsårets afslutning, i første kvartal, og indkaldes med 21 dages varsel til alle medlemmer via annoncering på GFBs hjemmeside samt foreningens nyhedsmail. Hvis medlemmet har afgivet tilsagn om indkaldelse til generalforsamling m.v. må ske pr. mail, er dette ligeledes gyldig indkaldelse. Medlemmet er ansvarlig for at grundejerforeningen er opdateret med korrekt mailadresse. Ikke tilmeldte til nyhedsmail indkaldes ved skriftligt henvendelse via runddeling i postkassen.

Stk. 3. Sager, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være fremsendt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen enten via fysisk post eller E-mail.

Stk. 4. Mødeberettiget er alle medlemmer med ægtefælle/samlever.

Hver fremmødt grundejer er stemmeberettiget med 1 stemme, uanset om man ejer flere grunde i området. Valgbar er alle fremmødte medlemmer, og der kan kun vælges 1 medlem til bestyrelsen, uanset man ejer flere grunde i området.

Såfremt et medlem er forhindret i at møde, kan vedkommende skriftligt give tilsagn om valgmodtagelse. Tilsagnet afleveres til formanden til godkendelse ved generalforsamlingens begyndelse og videregives til dirigenten.

Stk. 5. Er et medlem forhindret i at møde, kan det lade sig repræsentere af et af de fremmødte medlemmer ved en fuldmagt. Dog kan ingen have mere end een fuldmagt. Fuldmagten afleveres ved generalforsamlingens begyndelse til formanden til godkendelse og videregives til dirigenten.

Stk. 6. Den ordinære generalforsamling skal altid omfatte mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Formandens beretning om foreningens virke i foregående regnskabsår.

4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskabsår.

5. Indkomne forslag.

6. Det kommende års budget og fastsættelse af kontingent.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til § 10.

8. Valg af revisorer og suppleanter i henhold til § 10.

9. Eventuelt.

Stk. 7. Den valgte referent fører referat over generalforsamlingens forløb.

Samtlige beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, blandt de fremmødte medlemmer. Afstemningerne ved personvalg foretages altid skriftligt, medmindre der kun er foreslået det antal kandidater, der skal vælges.

Samtlige øvrige afstemninger på generalforsamlingen kan foretages med håndsoprækning, medmindre der forlanges skriftlig afstemning. Optælling af stemmer foretages af 2 valgte stemmetællere med tilsyn af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Ved afstemningerne betragtes blanke stemmesedler som ugyldige.

Under dagsordenens punkt 9, kan der ikke træffes beslutning.

 

Stk. 8. Generalforsamlingens referat underskrives af referenten og dirigenten.

 

§ 9.

 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, når –

• et flertal i bestyrelsen ønsker eller finder det nødvendigt.

• det er vedtaget på en generalforsamling med præciseret angivelse af årsag og emne.

 

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst 30 grundejere skrifteligt og dokumenteret har indsendt et ønske herom til formanden, med præciseret angivelse af årsag og emne.

 

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes i henhold til bestemmelsen for indkaldelse til ordinær generalforsamling, §8 stk.2. og skal afholdes senest 5 uger efter begæringens modtagelse.

 

§ 10.

 

Stk. 1. På den ordinære generalforsamling vælges/genvælges en bestyrelse på 5 medlemmer, som alle vælges for en periode på 2 år, hvor bestyrelsen efter generalforsamlingen konstituere sig selv.

a. 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.

b. 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

Herudover vælges for 1 år.

c. 1 bestyrelsessuppleant.

d. 2 revisorer.

e. 1 revisorsuppleant.

 

Stk. 2. Fjernet

 

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens drift, herunder gældende love, nærværende bestemmelser og generalforsamlingens beslutninger efterleves, og er endvidere forpligtiget til at drage omsorg for, at der føres et ordentligt og pålideligt regnskab.

Stk. 4. Fjernet

 

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Stk. 6. Formanden sammenkalder bestyrelsen, leder dens forhandlinger og drager omsorg for, at der føres referat over møderne og dens beslutninger.

 

Stk. 7. Formanden repræsenterer foreningen udadtil. I tilfælde af formandens fravær, tegnes foreningen af næstformanden.

 

Stk. 8. Bestyrelsen er altid beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Afstemninger afgøres ved relativt simpel flertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

 

Stk. 9. Flertallet af bestyrelsen kan forlange, at der afholdes bestyrelsesmøde i løbet af 8 dage, efter at de har anmodet formanden herom.

 

Stk. 10. Generalforsamlingen tager bestemmelse om, hvorledes foreningens formue skal anbringes og forvaltes.

 

Stk. 11. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt medlemmerne til at varetage fælles interesse og opgaver.

 

§ 11.

 

Stk. 1. Vedtægtsændringer skal ske på en generalforsamling, hvor forslaget er på dagsordenen og 2/3 af foreningens medlemmer er til stede. Vedtagelsen skal ske med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

 

Stk. 2. Vedtægtsændringerne som behandlet i. h. t. § 11 stk. 1, kan genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, med det punkt på dagsorden, hvor vedtagelsen kan ske med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Indkaldelse sker i henhold til bestemmelsen for indkaldelse til ordinær  generalforsamling, § 8 stk. 2.

 

§ 12.

 

Stk. 1. Foreningen kan opløses, hvis de af kommunen tinglyste servitutter blive aflyst og en opløsning herefter besluttes af medlemmerne på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum, således at 2/3 af de på hver generalforsamlinger afgivne, gyldige stemmer afgives for opløsning.

 

Stk. 2. Til generalforsamlingerne om foreningens opløsning, skal der sendes skriftlig indkaldelse i anbefalet brev til alle foreningens medlemmer.

 

Stk. 3. Den generalforsamling, der endelig vedtager foreningens opløsning, vælger tillige 1 eller flere likvidatorer til snarest at realisere foreningens aktiver og afvikle alle dens forpligtigelser.

 

Stk. 4. Fremkommer der herved et overskud, fordeles dette ligeligt pr. grund blandt medlemmerne.

 

Vedtægtsændringer er besluttet og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 18. maj 2022

 

Lørdag d. 28.05.2022

Jonna Hansen