Generalforsamlinger for året 2015

                                                                                                                           Vojens 23.3.2016.

Onsdag den 23 marts 2016 kl. 19:00 på Hotel Vojens.

Der var fremmødt 19 medlemmer inkl. Bestyrelsen.

 

Dagsorden

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Formandens beretning om foreningens virke i foregående regnskabsår.
  4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  5. Indkomne forslag.
  6. Det kommende års budget og fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til § 10

       a. På valg er Formand ( ønsker ikke genvalg )

       b. På valg er 2 bestyrelsesmedlem

  1. Valg af revisorer og suppleanter i henhold til § 10.
  2. Eventuelt.

 

Formand Flemming E Kramer bød de fremmødte medlemmer velkommen til foreningens

ordinær generalforsamling, hvorefter dagsorden kunne påbegyndes.

 

Punkt 1.

Valg af dirigent.

Chresten Struck blev foreslået og valgt som dirigent.

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var varslet og indkaldt efter foreningens vedtægter. Omdelt i medlemmernes postkasse, annonceret i lokalavisen, samt på foreningens hjemmeside.

 

Punkt 2.

Valg af referent.

Som referent blev Detlef Gjelstrup valgt.

 

Punkt 3.

Formandens beretning om foreningens virke i foregående regnskabsår.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

Hele beretning kan læses længer nede. 

 

Punkt 4.

Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Kurt Brændekilde gennemgik regnskabet for 2015 og kunne berette at der var et lille overskud på 3341,74 kr. selvom det har været udgifter til advokat. Til gengæld har der ikke været udgifter til legepladser. Kontigent ; 5 medlemmer har ikke betalt, et medlem er gået på tvangs, og et andet medlem har betalt 2197 kr. i samlet rykkergebyr, dette svare til 10 års medlemskab, med nuværende kontigent. Herefter svarede Kasserne på spørgsmål, hvorefter regnskabet blev godkendt.

 

Punkt 5.

Indkomne forslag.

Fra Jonna Hansen var der kommet et forslag omkring fjernelse af bump på Runebakken.

Formanden forklarede at det er en afgørelse som kommunen træffer.

 

Punkt 6.

Det kommende års budget og fastsættelse af kontingent.

Kasser Kurt Brændekilde fremlagde næste års budget, og forslog at kontingentet

forsat er på 200 kr. Og det blev vedtaget.

 

Punkt 7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til § 10

a. På valg er Formand ( ønsker ikke genvalg ).

b. På valg er 2 bestyrelsesmedlem.

 

Formand Flemming E Kramer har ikke ønsket at forsætte, men da der ikke var en anden som vil overtage formand posten,

tilbød Flemming at forsætte. Og blev genvalgt.

 

Til Bestyrelsen

Ib Erbs  (genvalgt) for et år.

Jonna Hansen. (nyvalg) to år.

 

Bestyrelses suppleanter. Walter Rohwedder og Chresten Struck.

 

 

Punkt 8.

Valg af revisorer og suppleanter i henhold til § 10.

Som revisorer genvælges H P Randløv og Jens Dalgaard.

Som revisorer suppleanter vælges Poul Hansen og Hilmar Lynnerup.

 

Punkt 9.

Eventuelt.

Intet.

 

Dagsordenen var derefter udtømt, og dirigenten overgav ordet til formanden.

Formanden takkede for god ro og orden, hvorefter der blev serveret kaffe og en mindre anretning

 

 

Referat

Detlef Gjelstrup.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Formandens beretning for året 2015

 

Med hensyn til pleje af de grønne områder, som der har været en del debat om lige siden kommunesammenlægningen, forholder det sig nu således.


Langt størsteparten af medlemmerne betalte, inden udgangen af februar måned 1984, 2.250,- kr., som helt og endelig frigørelse, (få valgte en årlig reguleret afgift) for pleje og vedligeholdelse af de grønne områder, dette skulle fremadrettet ske i kommunalt regi.

 

Disse forhold er efter bestyrelsens opfattelse ikke ændret grundet overgang til storkommune, og fastholder derfor, som et ufravigeligt krav at Haderslev Kommune overholder denne aftale.

Kommunen henviser til en meget stram økonomi! Den rådgivning der i 1980érne blev givet til den daværende bestyrelse, har desværre vist sig, set i lyset i dag, ikke været tilstrækkelig grundig.

Men til forsvar for alle parter, hvem spekulerede så 1980ér på økonomisk kriser af den størrelsesorden vi har set fra 2008, hvem spekulerede på og forudså kommunesammenlægningen til det vi nu er en del af?

Bestyrelsen har ladet en advokatundersøgelse gennem alle detaljerne, og desværre er den tidligere konklusion m.h.t. en eventuel retssag, at vi vil stå meget svagt.

Derfor har der været kort kontinuerlige forhandlinger med kommunen.

Sluttelig sendte kommunen et ”tilbud” til GFB i forgangne år, som man naturligvis syntes var særdeles attraktivt – det var den da også,

men kun for kommunen – forstår sig.

Bestyrelsen valgte derfor at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling 20. oktober 2015 kl. 19:00 til behandling af ”tilbudet”

Der var mødt godt 200 personer, 127 stemmeberettigede.

Efter gennemgang af forholdene blev der foretaget en afstemning.

Denne afstemning vist et massivt flertal for et nej, nemlig 125 nej-stemmer

Der blev ingen blanke eller ugyldige stemmesedler afleveret.

Resultatet tilgik Haderslev Kommune.

En særlig reaktion er der ikke kommet – dog vil man fremover øge slåningen til 13 gange årligt, det må nok siges at være et væsentligt løft.

Helt professionelt er ca. 17 slåning OK. Det er trods alt tæt på.

Et lille ”rygte” med hensyn til den megen, og velfortjente ros, til Udvalgsformanden, Benny Bonde, at det primært skyldtes at han og jeg var partikammerater.

Dette rygte INTET på sig!

Der kommer, som meddelt sidste år, en overordnet planlægning m.v. for hele Billundområdet, asfalt, pleje af søerne (det er startet), trafikreguleringen m.v.

Man ønsker bump på Runebakken fjernet – og en del på Dyssebakken ønsker hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Vi har igen fået gadebelysning døgnet rundt,  og nu med LED lys, det er noget der virker.

Sker der udfald, hjælper det ikke at maile til kommune eller vagthavende for el-selskabet – Man SKAL ringe til vagthavende.

Hastighedsnedsættelsen på Overgårdsvej med max 60 km/h har trods alt lagt en dæmper på tidligere racerløb. Men der er da stadig nogle Kevin Magnussen’er tilbage.

Bestyrelsen modtager desværre stadig reklamationer over:


Knallertkørsel på cykel- og gangstierne, tillige med meget stor hastighed.

 

Der er sket en tilretning af læhegn, således at der er betydelig bedre oversigtsforhold. men vi skal også samtidig opfordre til at de gældende færdselsregler overholdes – det kniber desværre stadigvæk ganske gevaldig!

 

Det hjælper meget lidt at man ser mødre og fædre fortælle deres helt små børn om, hvor sikkert de kan færdes på stierne, når knallerter kommer, rent ud sagt, drønende, uden hensyn til at andre kunne tænke sig at færdes sikkert.


Lagring af diverse effekter på de grønne områder.

Der har været gjort indsigelse mod dressurpladsen på Overgårdsvej. Man mener fredet areal etc. er blevet ulovligt inddraget til brug herfor.

Også det er meget grundigt undersøgt af foreningens advokat – et meget omfattende undersøgelse, og konklusionen er helt klar – der er ikke foretaget noget lovstridigt fra kommunens side.

Også reklamationen og den bygning, eller hvad det nu skal kaldes, der virker som klubhus, kan der ikke rokkes ved – placeringen er godkendt og relaterer til lovgivningen herfor.

 

Efter ønske fra medlemmerne om specifikke besøg, udflugter, arrangerede bestyrelsen en udflugt til Fængslet i Horsens og besøg på museet i Jelling, guidet rundtur med fortælling vedr. Jellinghøjene.

 

En rigtig god dag med omkring 60 deltagere.

 

Juletræsfesten blev et tilløbsstykke i 2015, med et godt stykke over 300 deltagere. Vi havde det lidt på fornemmelsen i bestyrelsen, derfor blev SE Arena valgt til festen, vi ville for alt i verden undgå, at der skulle siges nej til nogen medlemmer.

 

Vi håber naturligvis at rigtig mange medlemmer, med børn og børnebørn, møder op til GFBs juletræsfest i 2016, så børnene kan få et par hyggelige timer med julemanden og julenissebørnene.

 

Det er en fornøjelse når så mange har lyst til at møde op.

 

Bestyrelsen vil stadig i indeværende år arbejde på andre og nye tiltag som f.eks. virksom-hedsbesøg.

 

Medlemmerne må MEGET gerne komme med forslag stadigvæk.

 

I har alle mailadresserne og telefonnr. på hjemmesiden.

 

GRUNDEJERFORENINGEN FOR BILLUNDOMRÅDET

 

Formand

Flemming Elmdal Kramer.

 

23.3.2016.