Generalforsamling for året 2014

 

Generalforsamling i GFB.

Hotel Vojens.

Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 1900.

Bestyrelse og 17 medlemmer fremmødt.

Referat.

1: Valg af dirigent.

    Chresten Struck valg.

    Generalforsamlingen lovlig indkaldt – ingen protester.

2: Valg af referent.

    Sekretær Kim Jessen valgt.

3: Formandens beretning.

   ( Læs hele Formandens beretningen nedenfor).

   Verner roste formanden.

   Klager over at det tog for lang tid at fjerne væltede træer ved Billundsøen.

   Forslag til virksomhedsbesøg hos Abena i Aabenraa.

   Beretningen taget til efterretning uden indvendinger fra salen.

4: Kasserens fremlæggelse af regnskab.

   1 medlem havde endnu ikke betalt.

   Juletræsfest blev dyrere end beregnet – succes 300 gæster.

   Ny legepladsforsikring hos Tryg.

5: Indkomne forslag.

   Clarisa Hedegaard forslog, at suppleanter skal have mulighed for at deltage i

   Bestyrelsesmøder. Aftalt, at infobreve udsendes efter behov på hjemmesiden,

   Ligesom suppleanter vil få fremsendt referat fra bestyrelsesmøder.

   Birthe støttede Clarisas forslag.

   Formanden redegjorde om reglerne herfor – person følsomme oplysninger,

   pristilbud m.m.

   Græsslåning blev diskuteret igen – normal niveau for græsslåning i vores område

   jf. ekspert var ca. 18 årligt – mod Haderslev kommunes 5 gange årlig.

6: Budget 2015 og kontigent.

   Budget ville give et overskud på 1000 kr.

   Kontigent fastholdes.

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

   Stemmetæller Ib og Kurt.

   Valg til bestyrelse blev Detlef Gjelstrup (genvalgt), Kurt Brændekilde

   (genvalgt) og Birthe Bergholt (nyvalgt).

   Valg som suppleanter blev Clarisa Hedegaard og Werner Gregersen.

8: Valg af revisor og Suppleanter.

    Valg til revisor blev Randløv og Dalgaard.

    Valgt til suppleanter blev Rafn og Struck.

9: Eventuelt.

   Clarisa tilbød sin assistance til udformning af hjemmesiden, ligesom hun efterlyste

   et kort på hjemmesiden, hvor man kunne se vores legepladsers beliggenhed.

   Esther foreslog virksomhedsbesøg hos/ved politimuseum i Kolding.

   Bestyrelsen takker Kin Jessen for et godt sammelarbejde.

   Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20:10.

 

  Danmark Jægerforbund ved Kristian Tyge var indbudt som gæst, og redegjorde

  herefter for de mange ”sorte” fugle – rågeregulering mv.

  Kristian svarede herefter på spørgsmål fra salen.

 

  Såfremt man var plaget af råger, skulle man henvende sig til bestyrelsen, som

  efterfølgende ville kontakte Kristian Tyge, som var kordinator desangående.

 

 

Formandens beretning for året 2014.

 

Med hensyn til pleje af de grønne områder, som der desværre stadig og helt berettiget, er  en del debat om, forholder det sig således.

Langt størsteparten af medlemmerne betalte, inden udgangen af februar måned 1984, 2.250,- kr., som helt og endelig frigørelse, få valgte en årlig reguleret afgift, dette er p.t. blevet til et beløb på over  900 kr. om året, for pleje og vedligeholdelse af de grønne områder, dette skulle fremadrettet ske i kommunalt regi.

Disse forhold er efter bestyrelsens opfattelse ikke ændret grundet overgang til storkommune, og fastholder derfor, som et ufravigeligt krav at Haderslev Kommune overholder denne aftale.

Kommunen henviser til en meget stram økonomi!

Er den kun gældende for Vojens-området?

Den stramme økonomi?

Sagt uden nogen form for misundelse, så kunne man ”pludselig” finde 300.000,- kr. til etablering af lys på den anden side af cykelstierne mellem Starup og Haderslev (den ene side var i forvejen oplyst).

Man kunne også forholdsvis hurtig finde 25 mill. kr. til skoleområdet.

Mon man har set ordentligt efter i nogen af de andre kasser?

Grønne områder i kommunens hovedstad er velplejede, se eksempelvis Damparken, og det skal da være præsentabelt, men her i området, hvor vi bor, der er der ikke reel vilje, og åbenbart heller ikke en ”mand der kom forbi med en papkasse med penge i” der kan bringe området op på det forventede niveau, som vi var vant til fra tidligere.

Nu samarbejder man med landmænd, der kommer med deres kæmpestore maskiner for at høste! I et boligområde!!

Undskyld mig. Ender det med at vi skal have det såkaldte grønne kort for at blive boende – der er jo omkring 19 ha i alt i vores grønne områder.

Professionelle påpeger at niveau m.h.t. at få græsset slået, er på mellem 18 og 20 gange i en sæson. Vi ligger i snit på omkring 5.

Sidste melding fra Udvalget er, det nu er rykket op på borgmesterniveau ?!?!

Det har dog ikke hjulpet noget – vi er stadig på niveau 0, med hensyn til oplysning og orientering og action.

Man kan også konstatere at der nu skal ofres et trecifret million beløb vedr. projekter i Jomfrusti området i Haderslev! Det skal implementeres i de nye budgetter.

Det er naturligvis en fornuftig disposition – Det ville også være en fornuftig disposition at man indregnede i budgetterne, at det eksisterende blev vedligeholdt i et acceptabelt niveau.

Tilfredse borger giver en god kommune.

Da bestyrelsen var – og stadig er – særdeles utilfreds med håndteringen, har vi at fået foretaget en tilbundsgående advokatundersøgelse af hele hændelsesforløbet, samt hvilke muligheder vi eventuelt havde for at få kommunen til at efterleve aftalen.

Resultatet af denne undersøgelse er, som tidligere meddelt på generalforsamlingen sidste år, desværre at vi ikke sidder inde med en særlig stor sikkerhed for at få forholdene ændret via en eventuel retssag.

Det ændrer dog ikke ved det forhold, at vi føler os utrolig dårlig behandlet –

vi bliver utrolig dårlig behandlet.

Der er blevet utrolig langt fra borger til rådhus.

Man kunne godt ønske sig, at politikerne kunne vinde magten tilbage fra embedsmandsvældet.

Der har tidligere været store afvigelser m.h.t. niveauet for pleje af områderne. Det har vist sig at der var en fejl i vedligeholdelsesplanen, og da det kun kan ske tilretning 1 gang om året det fik vi så syn for ændringen her i 2014, også det sidste område Billund 1, har nu desværre fået samme dårlig vedligeholdelse, som vi andre.

Vi har haft møde med en biolog fra kommunen vedr. oprensning af søerne. Han konstaterede at der var mulighed for vandgennemstrømning videre til bækken. Så længe der var det – ville kommunen ikke foretage sig noget.

Også tidligere har man fra kommunens side, efter vor mening, indgået nogen ret specielle aftaler med entreprenører.

Hvis vi f. eks tager som eksempel da det blev startet en oprydning (?) af træer, bevoksning etc. blandt andet ved søerne, lavede man den aftale, at han måtte beholde de fældede træerne til flis.

Det udvirkede at han kun tog de absolut bedste træer, og de dårlige blev stående.

Pleje som sådan, kom man aldrig videre med.

Ved ekskursionen med medlemmer fra GFB, Trægruppen i Haderslev (fagfolk) samt invitation til Vojens Kommunes tidlige gartner Preben Nørup samt en ledende medarbejder fra Haderslev Kommune.

Resultat er på hjemmesiden, man fik en ret overraskende melding fra embedsmanden:

Man var pålagt at man IKKE måtte have/tage en dialog med hverken GFB eller  GFBs medlemmer!

Vi har igen fået gadebelysning døgnet rundt,  og nu med LED lys, det er noget der virker, det var glædeligt at lyset, hvor der er mest behov, er genindført.

Hastighedsnedsættelsen på Overgårdsvej med max 60 km/h har trods alt lagt en dæmper på tidligere racerløb.

Bestyrelsen modtager desværre stadig reklamationer over:

Knallertkørsel på cykel- og gangstierne, tillige med meget stor hastighed.

Lagring af diverse effekter på de grønne områder.

Ulovlig parkering af campingvogne/trailere m.v. på vendepladserne.

Dertil er der også kommet reklamationer over at være læbælter nu bruges som affaldsplads til både haveaffald samt andet, endda tømmes dåser for maling i læbælterne.

Der er sket en tilretning af læhegn, således at der er betydelig bedre oversigtsforhold. men vi skal også samtidig opfordre til at de gældende færdselsregler overholdes – det kniber desværre stadigvæk ganske gevaldig!

Man har desværre ikke lært af tidligere meget alvorlige uheld.

Der er søgt om opsætning af hastighedsdæmpende foranstaltninger på stamvejen på Dyssebakken, efter anmodning fra beboere.

Vi foreslog at man evt. placerede kummer, som på Hørløkkevej i Skrydstrup. Hurtigt, nemt og billigt, meget billigt.

Også det blev afslået.

Man er ved at udarbejde en trafikplan m.v. for hele området, alt er derfor stillet i bero.

Der har igen været kontakt til politiet for bl.a. at få stoppet den ulovlige kørsel med knallerter på vore gang- og cykelstier. Nogle knallerter kører med utrolig høj hastighed, det er farligt for alle og specielt små børn.

Desværre har Billundområdet været præget af rigtig mange indbrud. Derfor tog bestyrelsen på bestyrelsesmødet i december, initiativ til et medlemsmøde – til afholdelse den 21. januar 2014 kl. 19:00 på Hotel Vojens – i samarbejde med politiet.

Her fik alle en særdeles grundig orientering om, og demonstration af forskellige hjælpemidler, til hvordan man bl.a. kan sikre sit hjem / ejendom mod tyveri og hærværk. En stor tak til politiet, her i skikkelse af vor lokalbetjent Kim Jessen

Det var en stor fornøjelse at vi i 2014 kunne konstatere ca. 300 deltagere til juletræsfesten.

til afholdelse den 2. søndag i advent, og ikke som tidligere den 1. søndag, hvor mange andre foreninger har et lignende arrangement. Så mange som muligt skal have mulighed for at komme med.

Bestyrelsen vil stadig i indeværende år arbejde på andre og nye tiltag som f.eks. virksomhedsbesøg.

Vi har indtil nu i 2014 aftalt 2 besøg på AFRN, nemlig den 18. marts kl. 19:00 og igen den 16. september kl. 14:00, hvor der er syn for sagen m.h.t. det daglige arbejde, hvor der er medarbejdere i produktionen, det er ønsket af en del medlemmer.

Dog var det lidt kedeligt, selv om der var mange fremmødte, at der stadig manglede 15 personer, i forhold til tilmeldingerne.

Bestyrelsen har tidligere kraftigt opfordret til at medlemmerne MEGET gerne måtte komme med forslag til aktiviteter – alle muligheder er jo åbne.

I har alle mailadresserne og telefonnr. på hjemmesiden.

Sluttelig vil jer gerne takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i året der er gået.

Det har været dejligt på bestyrelsesmøderne med en rigtig positiv ånd og med en dejlig humor tillige.

GRUNDEJERFORENINGEN FOR BILLUNDOMRÅDET
Flemming Elmdal Kramer
Formand