Generalforsamlinger 2016

Torsdag den 30 marts 2017 kl. 19:00 på Hotel Vojens.

Der var fremmødt 40 medlemmer inkl. Bestyrelsen.

Formand Flemming E Kramer bød de mange fremmødte medlemmer, velkommen til foreningens
ordinær generalforsamling.

I år har bestyrelsen inviteret Oberst Anders Rex, chef for flyvestation Skrydstrup.
Han holdt et foredrag, om de nye F-35 jæger fly, som bliver stationeret på flyvestationen.
Det var et rigtigt godt foredrag, som varede en times tid, og medlemmerne fik et indblik i, hvad vi kan forvente,
når flyene ankommer.
Foreningen takker Anders for et godt foredrag.

Formand Flemming E Kramer bød endnu en gang, de mange fremmødte medlemmer velkommen, til foreningens ordinær generalforsamling, hvorefter generalforsamling kunne gå i gang.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Formandens beretning om foreningens virke i foregående regnskabsår.

4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Det kommende års budget og fastsættelse af kontingent.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til § 10

På valg er:

Kurt Brændekilde. Modtager genvalg.

Ib Erbs.                Modtager genvalg

Detlef Gjelstrup.  Modtager ikke genvalg.

8. Valg af revisorer og suppleanter i henhold til § 10.

9. Eventuelt.

Punkt 1.
Valg af dirigent.
Chresten Struck blev foreslået og valgt som dirigent.
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var varslet og indkaldt efter foreningens vedtægter.
Omdelt i medlemmernes postkasse, annonceret i lokalavisen, samt på foreningens hjemmeside.

Punkt 2.
Valg af referent.
Som referent blev Detlef Gjelstrup valgt.

Punkt 3.
Formandens beretning om foreningens virke i foregående regnskabsår.
Formandens beretning blev taget til efterretning.
Hele beretning kan læses længere nede.

Punkt 4.
Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Kurt Brændekilde gennemgik regnskabet for 2016 og kunne berette, at der var overskud.
Der er hvert år, et par medlemmer, som ikke få betalt kontigentet til tiden. De får 3 rykker fra kassereren, hvorefter det bliver givet videre til advokaten, som også sender en opkrævning, samt gebyr. Derved er der medlemmer som betaler op til 2200 kr. for et års kontigent på 200 kr.
Der opfordres til at meddele fraflytning til kassereren, samt at have navn på postkassen.
Foreningen har med årene opsparet et større beløb, og det er med det formål, at kunne modstå en evt. retssag, hvis foreningen bliver udsat for det.

Punkt 5.
Indkomne forslag.
Der var i år ingen forslag til behandling.

Punkt 6.
Det kommende års budget og fastsættelse af kontingent.
Kasser Kurt Brændekilde fremlagde næste års budget, og forslog at kontingentet
forsat er på 200 kr. Og det blev vedtaget.

Punkt 7.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til § 10

På valg er :
Kurt Brændekilde.          Modtog genvalg.
Ib Erbs.                         Modtog genvalg.
Marianne Roth Sørensen. Ny valgt.

Bestyrelses suppleanter.
Chresten Struck. Modtog genvalg.
Henning Rauf.     Ny valgt.

Punkt 8.
Valg af revisorer og suppleanter i henhold til § 10.
Som revisorer genvælges H P Randløv og Gregers Kristensen
Som revisorer suppleanter vælges Werner Gregersen og Hilmar Lynnerup.

Punkt 9.
Eventuelt.

Følgerne blev emner blev taget op.

Lovgivning omkring parkering, gælder også i vores område. Køretøjere over 3500 kg, henvises til Tingvejen. Firmabiler parkeres på egen grund, dette gælder også for trailer og campingvogne.
Bestyrelsen bliver kontaktet af medlemmer, som er utilfreds, og nogle gange med et sprog, som er helt uacceptabelt, endda truendene. Det vil vi ikke acceptere, hverken i tale eller via skrift.
Ønskes der kontakt til bestyrelsen, så tal ordentligt.
Knallert på cykelsti, er et problem, som bestyerlsen har arbejdet med. Der mangler 35 skilte med knallert kørsel forbudt. Haderslev kommune som skal opsætte disse skilte siger, at kommunen ikke har råd til så mange skilte.
Vi mener, at det drejer sig om sikkerhed.
Dagsordenen var derefter udtømt, og dirigenten overgav ordet til formanden.
Formanden takkede for god ro og orden, hvorefter der blev serveret kaffe og en mindre anretning.

Referat
Detlef Gjelstrup.

 

 

Beretning for året 2016.


Vi har gadebelysning er af god kvalitet og ligeledes er der sket en opgradering på cykel- og gangstierne, det er noget der virker.

Hastighedsnedsættelsen på Overgårdsvej så der maximalt må køres med hastigheder på  60 km/h har trods alt lagt en dæmper på tidligere racerløb, men ikke helt endnu. Her er der blevet lagt nyt asfalt og der er også nyasfalteret på stam- og stikveje.

Det er mange allerede opstået revner i den nye asfalt, det var der givet besked om der ville komme, da undergrunden ikke er som den måske burde være, men at starte HELT nede i dybden, det konstaterer vi da, det er der simpelthen ikke råd til, trods alt.

Bestyrelsen modtager desværre stadig mange reklamationer over:

Knallertkørsel på cykel- og gangstierne, tillige med meget stor hastighed, det er overvejende unge mennesker, så kære forældre, tag lige en snak hjemme ved køkkenbordet.
Det hjælper ikke ret meget, når forældre til småbørn, fortæller og underviser i korrekt opførsel for færdsel, når der kommer en knallert fræsende.
De små børn har en meget ringe chance i den forbindelse.

Lagring af diverse effekter på de grønne områder.
Ulovlig parkering af campingvogne/trailere og lastbiler m.v. på vendepladserne.
Lastbiler SKAL iflg. parkeringsregulativ parkeres i Industriområdet!!”

Dertil er der også kommet reklamationer over at læbælterne nu bruges som affaldsplads, til både haveaffald samt meget andet, endda tømmes dåser for maling i læbælterne.
Der er sket en tilretning af læhegn, således at der er betydelig bedre oversigtsforhold. men vi skal også samtidig opfordre til at de gældende færdselsregler overholdes – det kniber desværre stadigvæk ganske gevaldig!
Har man lært af det specifikke og meget alvorlige uheld?

Åbenbart ikke tilstrækkeligt.

Der har igen været kontakt til politiet for bl.a. at få stoppet den ulovlige kørsel med knallerter, sågar også med bil, på vore gang- og cykelstier. Nogle knallerter kører med utrolig høj hastighed, det er farligt for alle og specielt små børn, som nævnt tidligere.

Vi håber at rigtig mange medlemmer, med børn og børnebørn, møder op til GFBs juletræsfest SE-Arena igen i år, der var over 300 fremmødte sidste år, det er rigtig flot, så både børnene, forældrene og bedsteforældrene kan få et par hyggelige timer med julemanden,julenisserne og hinanden.

Bestyrelsen vil stadig i indeværende år arbejde på andre og nye tiltag som f.eks. virksom-hedsbesøg.

Medlemmerne må stadigvæk MEGET gerne komme med forslag stadigvæk.
Kommunen henviser til en meget stram økonomi!
Er den kun gældende for Vojens-området? Den stramme økonomi?
Sagt uden nogen form for misundelse, så kunne man ”pludselig” finde 500.000,- kr. til Street Dome, man snakker 0m 10 – 40 mill. til endetribuner på fodboldstadion i Haderslev, 50 mill. til opgradering af Speedway centret her i byen.
Supercykelsti i Haderslev, det er trods alt ikke Amsterdam, Haderslev!
Mon man har set ordentligt efter i nogen af de andre kasser?
Grønne områder i kommunens hovedstad er velplejede, se eksempelvis Damparken, og det skal da være præsentabelt, men her i området, hvor vi bor, der er der ikke reel vilje, og åbenbart heller ikke en ”mand der kom forbi med en papkasse med penge i” der kan bringe området op på det forventede niveau, som vi var vant til fra tidligere.
Her i området er vi stadig ikke tilfredse med græsslåningen, er dog trods alt bedret en lille smule, men ikke tilfredsstillende, antal gange der er lovet/aftalt slåning, kan vi ikke få til at harmonere med de faktiske.
I et område er der optalt 6 slåningen af GFB medlemmer, mens kommunen anfører ca. 13. gange.
Det er da naturligvis også nemmere at Udvalget for plan og miljø alle er ”udenbys” 5 fra Haderslev og 2 fra Gram, de mener nok de ikke har noget i klemme her i området.
Måske kommer de til at tage fejl den 21. november, hvem ved?
Der har, igen igen, været besigtigelse af området m.h.t. og udelukkende, med personen der forestår planlægningen af slåning, der er kommet nogen småændringer, men stadig ikke i tilstrækkeligt omfang.
Der har været ekskursion med hensyn til bænke, affaldsstativer m.v. i hele området.
Der er flere steder opsat nye bænke, der er flyttet bænke, så placeringen giver bedre udsigt, i stedet for at man bare sidder og stirrer ind i noget buskskas, affaldsstativer er flyttet til mere centrale placeringer, men helt generelt skal det også nævnes, at med hensyn til smidt affald, ser det faktisk godt ud, det var det samme personen fra kommunen nævnte – det var da positivt.
Man har valgt en bestyrelse, og en bestyrelse skal da til en vis grad stå model til en del af, hvad dette kan indebære, men når niveauet bevæger sig på et niveau, hvor de latrinære udtryk er fremherskende, så er grænsen nået.
Det hverken kan eller vil bestyrelsen acceptere.
Ud over det med bedre græsslåning, ønsker vi også et højere niveau af pleje at hele området, og det er der trods alt sket et løft, bl.a. ved Billundsøerne.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år, og til Detlef der ikke ønskede genvalg. Mange tak til dig Detlef.

GRUNDEJERFORENINGEN FOR BILLUNDOMRÅDET

Formand

Flemming Elmdal Kramer