Generalforsamling 2018

 

Vojens, den 21. marts 2018 

 

 

Ordinær generalforsamling 

 

Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19:00 

 

På Hotel Vojens 

 

Referat

 

 1. Valg af dirigent.
 • Kresten Struck

 

 1. Valg af referent. 
 • Marianne Roth Sørensen

 

 1. Formandens beretning om foreningens virke i foregående regnskabsår. 

 

Opgraderingen af lyset på cykel- og gangstierne, det er noget der virker, det er med til at højne sikkerheden efter mørkets frembrud. 

Hastighedsnedsættelsen på Overgårdsvej, med en tilladt max hastigheden på 60 km/h det har lagt en dæmper på tidligere racerløb. 

 Der har været ATK-vogne for kontrol af hastigheder, her holder man meget åbenlyst, det har medført kraftige opbremsninger, man vil jo gerne undgå at betale til politimesteren, der har ikke været den store fangst. 

Nu skal det ikke tolkes sådan, at der ønskes en bøderegn over beboerne, tværtimod, men det betyder jo så også, når nogen anmoder om hastighedskontrol, vil svaret helt naturligt være, det kan ikke betale sig, der køres ikke for stærkt på Overgårdsvej. 

Det var samme besked man i som tid fik vedr. hastighederne på selve Dyssebakken, svaret var fra bl.a. Haderslev Kommune, da der var beboere der ønskede lavet en form for hastighedsdæmpende foranstaltninger. 

Den nye asfalt er revnet mange steder, det er tidligere oplyst, sådan vil det gå, det var der givet besked om der ville komme, da undergrunden ikke er som den måske burde være, men at starte HELT nede i dybden, det er der simpelthen ikke råd til, trods alt. 

Bestyrelsen modtager desværre stadig mange reklamationer over, og det er desværre også en fast melding år efter år:  

 
Knallertkørsel på cykel- og gangstierne, tillige med meget stor hastighed, det er overvejende unge mennesker, prøv lige at tage en snak hjemme ved køkkenbordet. 

 

Det hjælper ikke ret meget, når forældre til småbørn, fortæller og underviser i korrekt opførsel for færdsel, når der kommer en knallert fræsende. 

 

De små børn har en meget ringe chance i den forbindelse. 

 
Ulovlig parkering af campingvogne/trailere og lastbiler m.v. på vendepladserne.  

 

Lastbiler SKAL iflg. parkeringsregulativ parkeres i Industriområdet!!” 

 

Yderligere kommer der også reklamationer over at læbælterne bruges som affaldsplads, til både haveaffald samt meget andet, endda tømmes dåser for maling i læbælterne. 

 

Der er sket en tilretning af læhegn, således at oversigtsforholdene er bedret. men vi skal også samtidig opfordre til at de gældende færdselsregler overholdes – det kniber desværre stadigvæk ganske gevaldig! 

 

 

Vi håber at rigtig mange medlemmer, med børn og børnebørn, møder op til GFBs juletræsfest SE-Arena igen i år, der var over 200 fremmødte sidste år, det er flot, men dog ca. 100 færre end i 2016. Vi var nødt til at flytte datoen på grund af ishockey. 

 

Der har i 2017 været arrangementer for medlemmerne. Bl.a. 2 ture med Fjordbåden Helene, rigtig dejlige timer med sejllads på Haderslev fjord og med ophold på Årø, som blev udnyttet til fulde. 

Begge ture var fuldtegnede, det vil sige i alt 188 passagerer, og der har været meget positiv respons. 

 

Ligeledes har der været virksomhedsbesøg på Vojens Fjernvarme, det er jo en af de største solfangeranlæg der eksisterer. 

 

Der var kun plads til omkring 30 personer pr. gang, men vi havde 2 gode besøg, hvor forretningsfører Arne Holm viste rundt på anlæggene på Tingvejen, og senere gennemgik de komplicerede forhold man nu er nødsaget til at arbejde under f.eks. køb og salg af CO2 kvoter samt alle de forhold man er underlagt fra Energistyrelse og forskellige ministerier. 

 

Bestyrelsen vil igen i indeværende år arbejde på nye tiltag til virksomhedsbesøg og interessante udflugtsmuligheder eller arrangementer der har fælles interesse.  

 

Medlemmerne må stadigvæk MEGET gerne komme med forslag. 

Er den kun gældende for Vojens-området?  

Den stramme økonomi?  

Sagt uden nogen form for misundelse, så kunne man ”pludselig” finde 500.000,- kr. til Streetdome, Supercykelsti i Haderslev, det er trods alt ikke Amsterdam, Haderslev! 

Man har uden sværdslag, åbenbart, stillet en kommunal garanti på over 1 mill. kroner til en dambåd, løber projektet ikke rundt, hænger Haderslev Kommune naturligvis på garantien. 

Man giver samme dambåd en form for driftsgaranti på 140.000, kr. i 5 år her fra 2018 til og med 2022. 

Mon man har set ordentligt efter i nogen af de andre kasser der ellers er underlagt kommunalt regi? 

Grønne områder i kommunens hovedstad er velplejede, se eksempelvis Damparken, og det skal da være præsentabelt, men her i området, hvor vi bor, der er der ikke reel vilje, og åbenbart heller ikke en ”mand der kom forbi med en papkasse med penge i” der kan bringe området op på det forventede niveau, som vi var vant til fra tidligere.  

Her i området er der dog sket en forbedring med hensyn til græsslåningen. Efter en ekskursion med Jens, er der flyttet rundt på slåning, vi er stadig ikke helt tilfredse med niveauet men trods alt bedret, det er den melding der er kommet retur til os.  

Men for at optimere til det helt oprindelige, er en størrelsesorden på under 100.000 kr. tilstrækkelig. 

Der har også været ekskursion med hensyn til bænke, affaldsstativer m.v. i hele området og forhåbentligt har det gavnet. 

Ud over det med bedre græsslåning, ønsker vi også et højere niveau af pleje at hele området, og det er der trods alt sket et løft, bl.a. ved Billundsøerne. 

Men for at få en afklaring, eller i det mindste en indikation af fremtidsplanerne for hele vort område, inviterede vi formanden for Plan og Miljø – Benny Bonde til at komme med input på dette felt, men han tog desværre ikke mod invitationen. 

Mon dog ikke Haderslev Kommune / Plan og Miljø har en helhedsplan, det har da være fremme før, men den er måske også droppet? Og det er jo den helhedsplan vi gerne ville være informeret om og deltager i, som beboere i området. 

Til slut vil jeg vil gerne takke bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år. 

GRUNDEJERFORENINGEN FOR BILLUNDOMRÅDET 

Formand 

Flemming Elmdal Kramer 

 

 

 • Spørgsmål til generalforsamilingen: Forespørgsel om bestyrelsen kender til, at Provas har købt Spætmejsevej 19. Dette kender bestyrelsen ikke noget til det.
 • Yderligere kommentarer: Tak for god beretning fra formanden. Tak til bestyrelsen for arbejdet med kommunen i forhold til græsslåningen.
 • Beretningen er taget til efterretning.

 

 1. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
 • Regnskabet er godkendt.

 

 1. Indkomne forslag.  
 • Der er ikke kommet nogle forslag til generalforsamlingen.

 

 1. Det kommende års budget og fastsættelse af kontingent.
 • Budgettet er godkendt. Kontingentet fastholdes på nuværende niveau.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til §10.  

På valg er: Jonna Hansen - Genvalgt

                    Flemming Elmdal Kramer – Genvalgt

 • 1. suppleant: Kresten Struck
 • 2. suppleant: Henning Rauf

 

 1. Valg af revisorer og suppleanter i henhold til §10.
 • Revisorer: Jens Dalgaard og Gregers Kristensen
 • Suppleanter: Chresten Damgaard Tønder, og Hilmar Lynderup

 

 1. Eventuelt. 
 • Jørgen Eriksen, Runebakken 16, spørger til referat fra forrige generalforsamling på hjemmesiden. Den er ikke blevet lagt på pga. skifte i bestyrelsen ift. hjemmesiden som har taget lidt tid, hvilket har betydet et slip. Der er også forespørgsel til hjertestartere i området. Der henvises til hjertestarter ved klubhuset i fritidscentret.
 • Helga Kristensen, Fyrremejsevej 6 spørger til om indkaldelser kan sendes pr. mail. Bestyrelsen har ikke adgang til den enkeltes mail, det er ikke alle der har mail. Bestyrelsen har ikke mulighed for at få automatisk besked ved fra- og tilflytning.
 • Chresten Damgaard Tønder, Runebakken 124 spørger til hvornår plejer der at være indbetaling til grundejerforening: den plejer at komme efter generalforsamlingen.
 • Forespørgsel ift. vintervedligeholdelse: Der anvendes traktor til saltning/snerydning. De er store og laver mange store spor i græsset omkring stierne. Der aftales, at bestyrelsen gør kommunen opmærksom skaderne i forbindelse med vintervedligehold.
 • Forespørgsel til hvem der har ansvaret for at rydde stikstierne. Kommunen mener det påhviler den enkelte grundejer. Bestyrelsen mener dog, at det er kommunens grund og dermed deres ansvar. Bestyrelsen arbejder videre med dette.