Referat fra

Ordinær generalforsamling 

Onsdag den 22. marts 2023 kl. 19:00  

Vojens Hallerne (VIP-indgangen ved Ishockey/Frøs Arena) Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 

         1.1 Flemming Elmdal Kramer blev valgt

 

2. Valg af referent. 

 

         2.1 Jonna Hansen blev valgt

 

3. Formandens beretning 2022. 

 

Bestyrelsen er glade for at der er ved at være solgt ud af grundene på Dyssebakken og at man snart kan begynde at sælge de nye udstykninger på Runebakken. 
Derudover ser vi frem til det ekstra liv nye tilflyttere vil skabe i området.

Juletræsfesten blev desværre med færre fremmødte end tidligere år og flere tilmeldte mødte ikke op, derfor vil vi fremover opkræve et mindre beløb ved tilmelding. 

Den valgte julemand var ikke den succes der var håbet på og der kigges efter en velafprøvet julemand. 

 

Legepladser, her står Hermodsvang færdig og vi holder indvielsen her på lørdag d.25 marts med pølsevogn og kolde drikke. 

Vi starter arbejdet op med at søge penge til Dyssebakkens legeplads igennem fonde og forum Vojens. 

 

Bestyrelsen har holdt en række møder hen over året og det er sket både virtuelt og fysisk. opgaverne er fordelt godt i blandt os og der er god kemi og humor til møderne. 

Så fra formandsposten vil jeg blot takke bestyrelsen for et godt stykke arbejde i det forgangne år. 

 

 

         3.1 Beretningen blev godkendt

 

4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

         

4.1 Regnskabet blev godkendt efter en forklaring på den høje porto, der bl. a. skyldes indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og en omdeling med fejl i, så den måtte rettes og ud igen.

 

5. Indkomne forslag. 

 

         5.1 Ingen indkomne forslag

 

 

6. Det kommende års budget og fastsættelse af kontingent. 

 

         a. Bestyrelsen foreslår, at kontingent for 2023 hæves til 300 kr.

 

Generalforsamlingen mente, at forhøjelsen først kunne gælde for 2024, selvom bestyrelsen mente, at forhøjelsen skulle være for 2023 da det er derfor, at betalingen først forfalder i maj. 

Der blev fra salen foreslået, at man jo bare kan spare sammen til legepladser mm i stedet for og forhøje kontingentet. Der kommer jo også hele tiden nye huse til, med tilsvarende flere penge ind i kontingent. Svar: Angående flere indtægter pga flere husbyggerier i området, så var svaret her, at vi først får kontingentpenge fra husene, når de står helt færdige samt vi allerede har fået overdraget legepladsarealerne.   Kommunen vil gerne afvikle alle legepladser i kommunen undtagen 1 og den vil komme til og ligge i Haderslev. Så får vi ikke bygget legepladserne snart, er det usikkert om vi kan beholde dem. Legepladsen på Runebakken mangler en babygynge, som vi håber vi kan få sat op, når legepladsen på Dyssebakken bliver lavet. Der blev spurgt ind til hvordan tilsyn med pladserne skal være og svaret der er at det er kommunen, der står for det. Vi søger selvfølgelig flere fonde udover dem vi har fået ved, så håbet er at Dyssebakken kan delvist finansieres af fonde. 

Kontingentforhøjelsen blev derefter vedtaget. Forhøjelsen kommer til og gælde fra 2024, med lovning på, at den igen vil falde til kr. 200, når legepladser mm er betalt og der er lidt overskud igen. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til §10.  

 

På valg er: Kurt Brændekilde - modtager genvalg. 

På valg er Henrik Henriksen - modtager genvalg. 

På valg er Chris Boye-Hansen - modtager genvalg. 

 

         7.1 Alle 3 blev genvalgt

 

8. Valg af revisorer og suppleanter i henhold til §10. 

         

         8.1 Bestyrelsessuppleant:      Anne Astrup Sørensen

                                                             Hejmdals Brovej 13

                                                             

               Revisorsuppleant:            Kirsten Vodder

                                                             Spætmejsevej 9

 

 

9. Eventuelt. 

 

9.1 Der er lommer, der ikke er asfalteret og fortove der ikke er tilfredsstillende. Her må hver medlem selv indberette dette til kommunen evt. på ”Giv et Praj”

Der blev foreslået, at vi får en/flere hjertestartere op i området. 

Der bliver igen parkeret på vendepladser og der blev snakket om at der skal være levende hegn ud mod offentlige områder/veje, det vil bestyrelsen sende en nyhedsmail ud om.

Bilen der står ved den nye afdeling på Runebakken vil formanden lige rykke politiet for. 

Vi har ingen PFAS i vores boringer.

Ikke alle kunne høre alt der blev sagt, så der var en forespørgsel om mikrofoner til næste generalforsamling. Det vil vi undersøge. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen