Generalforsamling for året 2013

Grundejerforeningen Billund området i Vojens.

 
Referat fra generalforsamling den 25. marts 2014 kl. 1900 på Hotel Vojens.

Generalforsamlingen blev åbnet.

Chresten Struck valgt til dirigent.

Generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Ingen fuldmagter. 5 bestyrelsesmedlemmer og 14 deltager.

Kim Jessen valgt til referent.

Formandens beretning.

(se længer nede på denne side)

Græsslåning eller mangel på samme var igen spørgsmål fra mange medlemmer.

Foreslået blev, at en embedsmand fra Haderslev kommune, gerne måtte deltage i mødet.

Græsarealer ved Fuglehaven blev diskuteret – fotos blev forevist fra sommeren 2013.

Beretningen godkendt.

Kassereren fremlagde regnskab for 2013.

Som blev godkendt uden bemærkninger.

Et medlem foreslog brug af en anden advokat fra et større advokatkontor.


Ingen indkomne forslag.


Kassereren fremlagde budget for 2014 – med uændret kontingent på 200 kr. pr. år.

Et medlem oplyste, at bestyrelsen skulle undersøge, om de var ansvarsdækket.

Budget godkendt.

Valg.
Formand Flemming Kramer genvalgt.

Næstformand Ib Eros genvalgt.

Suppleanter blev Birthe Bergholt og Clarissa Hedegaard i nævnte rækkefølge.

Revisor Randløv og Dalgaard genvalgt.

Suppleanter blev Henning Raff og Chresten Struck i nævnte rækkefølge.

 
Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden.

Afslutter kl. 2100.

Referent Kim Jessen.

 

Formandens beretning for året 2013

Efter sammenlægningen til storkommune, er den tidligere praksis med mulighed for at opkræve foreningens kontingent via kommunen ophørt, da lovgivningen ikke længere tillader dette.
Opkrævning via ekstern administrator, er en særdeles kostbar løsning, og generalforsamling opfordrede derfor bestyrelsen til at finde en løsning internt.

Bestyrelsens valgte fremgangsmåde er baseret på girokort, som stadig er den mest fordelagtige løsning her og nu.  
Vi har fået ny og helt up to date hjemmeside i 2013. Der er ydet en stor indsats af Detlef i den forbindelse.
Som en opfordring til medlemmerne, en hurtig og økonomisk måde til information og kommunikere på – brug vores hjemmeside.

Bestyrelsen vil stærkt opfordre medlemmerne til fortsat at støtte op om det, bl.a. ved at overholde den anførte betalingsfrist, det vil lette arbejdet meget.

Med hensyn til pleje af de grønne områder, som der har været en del debat om, forholder det sig således.
Langt størsteparten af medlemmerne betalte, inden udgangen af februar måned 1984, 2.250,- kr., som helt og endelig frigørelse, (få valgte en årlig reguleret afgift) for pleje og vedligeholdelse af de grønne områder, dette skulle fremadrettet ske i kommunalt regi. Disse forhold er efter bestyrelsens opfattelse ikke ændret grundet overgang til storkommune, og fastholder derfor, som et ufravigeligt krav at Haderslev Kommune overholder denne aftale.
Kommunen henviser til en meget stram økonomi! Den rådgivning der i 1980érne blev givet til den daværende bestyrelse, har desværre vist sig, set i lyset i dag, ikke været tilstrækkelig grundig. Men til forsvar for alle parter, hvem spekulerede så 1980ér på økonomisk kriser af den størrelsesorden vi har set fra 2008, hvem spekulerede på og forudså kommunesammenlægningen til det vi nu er en del af? Nok ikke ret mange.
Da bestyrelsen var – og stadig er – utilfreds med håndteringen, besluttede vi at få foretaget en tilbundsgående advokatundersøgelse af hele hændelsesforløbet, samt hvilke muligheder vi eventuelt havde for at få kommunen til at efterleve aftalen. Resultatet af denne undersøgelse konkluderer desværre at vi ikke sidder inde med en sikkerhed for at få forholdene ændret.
Der har i 2013 været store afvigelser m.h.t. niveauet for pleje af områderne. Det har vist sig at der var en fejl i vedligeholdelsesplanen, og da det kun kan ske tilretning 1 gang om året (?), får vi så syn for ændringen her i 2014.
Vi har igen fået gadebelysning døgnet rundt,  og nu med LED lys, det er noget der virker.
Hastighedsnedsættelsen på Overgårdsvej med max 60 km/h har trods alt lagt en dæmper på tidligere racerløb.
Bestyrelsen modtager desværre stadig reklamationer over:

Knallertkørsel på cykel- og gangstierne, tillige med meget stor hastighed.