Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling
Onsdag den 18. marts 2020 kl. 19:00
På Hotel Vojens

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning om foreningens virke i det foregående regnskabsår.
4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Det kommende års budget og fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til §10
    Bestyrelse: På valg er Flemming Elmdal Kramer og Jonna Hansen
8. Valg af revisorer og suppleanter i henhold til §10.
9. Eventuelt.

 

Med Venlig Hilsen 

Bestyrelsen

 

Af hensyn til traktement, gerne tilmelding pr. mail til formanden, elmdal@mail.dk