Referat fra Generalforsamling for året 2012


Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 19/3 2013 kl. 19:00 på hotel Pauli.
Der var mødt i alt 11 medlemmer, inkl. bestyrelsen.
Formand, Flemming E Kramer bød velkommen til mødet.
Punkt 1.
Valg af dirigent.
Chresten Struck blev foreslået og valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet og indkaldt efter foreningens vedtægter.
At: Indkaldelsen var omdelt i medlemmernes postkasse, annonceret i Lokalavisen, JyskeVestkysten, og på foreningens hjemmeside,
Punkt 2.
Valg af referent.
Bestyrelsesmedlem Detlef Gjelstrup blev valgt som referent.
Punkt 3.
Formandens beretning om foreningens virke i foregående regnskabsår.
Der blev spurgt til gadelamper: Formanden forklarede dette, og at bestyrelsen er bevist om at der er forskellige typer gadelamper i vores kvarter, samt at der sker en opfølgning m.h.t. vedligeholdelsen.
Formandens beretning blev taget til efterretning.
Punkt 4.
Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Kassereren gennem gik regnskabet, og gjorde opmærksomt på en lille fejl, derefter blev regnskabet godkendt.
Punkt 5.
Indkomne forslag : Vedtægtsændringer.
§ 4 Stk.2.
Udgår:
Nuværende tekst.
Kontingentet opkræves over kommunens ejendomsskatter og afregnes med kassereren.
Ny tekst
Opkrævning af kontingentet foretages af bestyrelsen efter de retningslinjer som denne fastlægger.
Ved for sent betaling af kontingentet opkræves der tillige opkrævningsgebyr.
Yderligere manglende indbetaling medfører retslig inkasso.
Forslag enstemmigt godkendt.
(Afstemning og endelig godkendelse, se Ekstraordinær generalforsamling)
Formanden forklarede, at det er nødvendig at ændre vedtægterne for opkrævning af kontingent, efter at kommunen ikke længer må foretage dette. Det har givet kasserne meget arbejde med at registrere alle medlemmer, og efterfølgende opkræve kontingentet, derfor et opråb fra kassereren: Husk navn og adresse på girokortet.
Bestyrelsen arbejder med at finde en løsning, som gør det så nemt som muligt for medlemmerne generelt og kasserer, og for dem som ikke har adgang til edb, netbank m.v., til at betale kontingentet.
Indkomne forslag:
1. Fra Asta Lynnerup.
Vedr. Forslag til ændring af indbetalingskort til betaling af kontingent.
Undertegnede foreslår, at der på indbetalingskortet tilføjes følgende bankoplysninger.
PBS nr., Deb. gr. nr. Kunde nr.
Således, at det er muligt at tilmelde sig betalingsservice.
Svaret: At der arbejdes på at gøre det så nemt og billigt som mulig.
2. Fra Jørgen Konradsen.
Kontingent på 200 kr. foreslås nedsat til 100 kr. som er rigelig til at drive foreningen for,
vi behøves ikke et overskud på 78.000 kr. ??
Jeg beder om en afstemning på generalforsamlingen.
Svaret : Generalforsamlingen afholdt afstemning på om kontingentet skal nedsættes til 100 kr.
Der var ingen som stemte for nedsættelse af kontingentet, generalforsamlingen stemte
enstemmig for at kontingentet forblev på 200 kr. Forslaget blev forkastet.
Punkt 6.
Det kommende års budget og fastsættelse af kontingent.
Kassereren forklarede, hvad der forventes af udgifter for det kommende år.
Formanden forklarede at foreningen bliver nød til at have en hvis formue, for at kunne modstå en ændring fra f. eks. kommunen eller en anden udefra kommet ændring.
Budget og kontingent på 200 kr. blev godkendt enstemmig af generalforsamlingen.
Punkt 7.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til § 10
Valg til Bestyrelses.
Kasserer. Kurt Brændekilde. genvalgt.
Sekretær. Kim Jessen. genvalgt
Bestyrelsesmedlem. Detlef Gjelstrup. genvalgt.
Valg til Bestyrelsesplusplanter.
Suppleant. Ole Volf Eriksen. Genvalgt.
Suppleant. Henrik Frehr Sørensen. Nyvalgt.
Punkt 8.
Valg af revisorer og suppleanter i henhold til § 10.
Valg af revisor.
Genvalg: H. P. Randløv.
Genvalg: J. Dalgaard.
Valg af revisorsuppleanter.
Genvalg: Jørgen Jul.
Genvalg: Chresten Struck
Eventuelt.
Bestyrelsen efterlyser idéer til aktiviteter i foreningen, og der blev forslået at afholde virksomheds- besøg, f. eks ved Gram, Provas, Abena og Flyvestationen.
De søer som er i vores område, er ved at gro til, forslag til at give et tilskud til oprensning af søerne?
Henning Rauff kunne fortælle om tiden fra begyndelse af 1973 og frem til i dag, og at foreningen har i år 2013 eksisteret i 40 år.
Formanden takkede generalforsamlingen for god ro og orden.
Hvorefter indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling.

Referat
Detlef Gjelstrup.

 

 

Ekstraordinær generalforsamling 2013


Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 20:00
På Hotel Pauli
Dagsorden


1. Valg af dirigent.
    Chresten Struck blev foreslået og valgt som dirigent.
2. Valg af referent.
    Bestyrerselemedlem Detlef Gjelstrup blev valgt som referent.
3. Godkendelse af vedtægtsændringer fra ordinær generalforsamling.
   §4 Stk. 2.
   Udgår:
   Nuværende tekst.
   Kontingentet opkræves over kommunens ejendomsskatter og afregnes med kassereren.
   Ny tekst
   Opkrævning af kontingentet foretages af bestyrelsen efter de retningslinjer som denne fastlægger.
   Ved for sent betaling af kontingentet, opkræves der tillige opkrævningsgebyr.
   Yderligere manglende indbetaling, medfører retslig inkasso.
 
   Generalforsamlingen godkendte enstemmig vedtægtsændringen i § 4.
   Formanden takkede generalforsamlingen for god ro og orden.
   Referent
   Detlef Gjelstrup.

 

 

Formandensberetning for året 2012

 

Vojens, 19. marts 2013
Efter sammenlægningen til storkommune, er den tidligere praksis med mulighed for at opkræve foreningens kontingent via kommunen ophørt, da  lovgivningen ikke længere tillader dette.
Derfor ar det også nødvendigt at vi har vedtægtsændring med til vores generalfor-samling i år.
Denne betydelig lette opkrævningsmetode (for foreningen/kassereren) er som meddelt på generalforsamling den 06. marts 2012, ændret til opkrævning på anden vis.
Opkrævning via ekstern administrator, er en særdeles kostbar løsning, og generalforsamling opfordrede derfor bestyrelsen til at finde en løsning internt.
Vi har bl.a. forespurgt hos følgende: SE – Vojens Fjernvarme – Provas, som godt nok er i kommunalt regi men dog et A/S, men vi har fået negativt svar retur fra alle.
Bestyrelsens valgte fremgangsmåde er p.t. baseret på girokort, som er den mest fordelagtige løsning her og nu.
Der arbejdes stadig med at gøre indbetalingsmåden endnu mere smidig – lettere – når vi har et resultat her, vil det blive informeret om det på foreningens hjemmeside, ligesom vi også tilstræber at betalingen, uanset måde, bliver med en længere frist til indbetaling.
Som en opfordring til medlemmerne, en hurtig og økonomisk måde at blive informeret  og kommunikere på – brug vores hjemmeside.
Vi var fra bestyrelsen meget spændte på modtagelsen blandt vore medlemmer, men vi  synes det er blevet godt modtaget. Ud af de mange opkrævninger (over 600 husstande) er der kun 9 der har fået rykkergebyr 1 gang og 2 medlemmer har fået 2. gangs rykkergebyr og en enkelt medlem måtte desværre til retslig inkasso, hvorved beløbet kom op på 837,- kr.
Bestyrelsen vil stærkt opfordre medlemmerne til fortsat at støtte op om det, bl.a. ved at overholde den anførte betalingsfrist, det vil lette arbejdet meget.
Med hensyn til pleje af de grønne områder, som der har været en del debat om, forholder det sig således.
Langt størsteparten af medlemmerne betalte, inden udgangen af februar måned 1984, 2.250,- kr., som helt og endelig frigørelse, (få valgte en årlig reguleret afgift) for pleje og vedligeholdelse af de grønne områder, dette skulle fremadrettet ske i kommunalt regi. Disse forhold er ikke ændret grundet overgang til storkommune, bestyrelsen fastholder den indstilling som et ufravigeligt krav overfor kommunen.
Vi har også kunnet konstatere, efter en del debat, at områderne igen bliver vedligeholdt af kommunen.
Snerydningen finder vi også tilfredsstillende – men havde da ud fra diverse udmeldinger – frygtet det værste.
Vi har derfor skrevet til kommunen at vi er generelt tilfredse med disse forhold, og forventer naturligvis det er niveauet fremadrettet.
Vi har fået gadebelysning døgnet rundt tilbage igen, heldigvis for det, men det kniber ”lidt” med hensyn til at få defekte lamper i orden. Vi har rettet flere henvendelser til Århusfirmaet der er entreprenør på området, men det hjælper ikke særligt meget, derfor retter vi henvendelse til kommunen, at få dem til at sætte gang i sagerne.
Den ofte efterlyste hastighedsnedsættelse på Overgårdsvej er nu gennemført. Der er på strækningen fra indkørslen ved Billundvej til lige efter opkørslen til Dyssebakken indført en max hastighed på 60 km.
Bestyrelsen modtager ofte reklamationer over:
 Knallertkørsel på cykel- og gangstierne?
 Løsgående hunde?
 Lagring af diverse effekter på de grønne områder?
 Ulovlig parkering af campingvogne/trailere m.v. på vendepladserne?
Efter et alvorligt færdselsuheld på Fuglehaven, ved cykel-/gangsti & Fyrremejsevej, hvor der tidligere var opsat en postkasse
Som den ulykkelige hændelse skete om lørdagen, havde vi kontakt til Haderslev Kommune straks om mandagen.
Der sket en tilretning af læhegn, således at der er betydelig bedre oversigtsforhold. Vi håber at det vil være medvirkende til at undgå lignende uheld, men vi skal også samtidig opfordre til at de gældende færdselsregler overholdes.
Vi er også nødt til at gribe i ”egen barm” m.h.t. respekt for anden færdsel en cykel,
Hvad der end har været opsat etc. for at undgå en direkte udkørsel på Fuglehaven, så er disse foranstaltning – sagt på en pæn måde – elimineret af beboerne, det være sig fældning af læhegn, hvor der så er lavet en ekstra sti uden om de opstillede sikkerhedsforanstaltninger.
Der har også været udført decideret hærværk.
Har man lært af det specifikke uheld? Åbenbart ikke tilstrækkeligt.
Unge mennesker er direkte adspurgt om det, svaret var et træk på skulderne.
En anden episode: Unge undervejs til skole kører direkte ud på Fuglehaven, en bilist må foretage en katastrofeopbremsning for at undgå påkørsel – og hvad var så reaktionen på det:
”Da måtte han rigtig op at stå på bremserne, det gamle fjols”!
Efterfulgt af latterudbrud!
De ”bløde” trafikanter er dem der kommer mest til skade, men chaufføren har det jo også dårligt.
Der har også været kontakt til politiet for bl.a. at få stoppet den ulovlige kørsel med knallerter på vore gang- og cykelstier. Nogle knallerter kører med utrolig høj hastighed, det er farligt for alle og specielt små børn.

Vi håber at rigtig mange medlemmer, med børn og børnebørn, møder op til GFBs juletræsfest på Hotel Pauli, så børnene kan få et par hyggelige timer med julemanden og julenisserne.
Vi havde fornøjelsen af 197 deltagere ved arrangementet i 2012 – flot!
Bestyrelsen vil i indeværende år arbejde på andre og nye tiltag som f.eks. virksom-hedsbesøg, det er ønsket af en del medlemmer, og der er også stillet forslag om hvilke virksomheder der har interesse, event af forskellig art, og medlemmerne må MEGET gerne komme med forslag.
I har alle mailadresser på hjemmesiden og telefonnr.
Sluttelig vil jer gerne takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i året der er gået.
Det har været dejligt på bestyrelsesmøderne med en rigtig positiv ånd og med en dejlig humor tillige.

GRUNDEJERFORENINGEN FOR BILLUNDOMRÅDET
Flemming Elmdal Kramer
Formand